سرور مجازی ارزان - آلمان

مناسب مصارف سبک با منابع و هسته اشتراکی OpenVZ

سرور مجازی ارزان 0
CPU: Optron 3365
Ram: 512 MB DDR3
HDD: 20 GB
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ارزان 1
CPU: Optron 3365
Ram: 1 GB DDR3
HDD: 30 GB
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ارزان 2
CPU: Optron 3365 1 Core
Ram: 2 GB DDR3
HDD: 25 GB
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ارزان 3
CPU: Optron 3365 2 Core
Ram: 3 GB DDR3
HDD: 60 GB
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ارزان 4
CPU: Optron 3365 2 Core
Ram: 4 GB DDR3
HDD: 80 GB
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ارزان 6
CPU: Optron 3365 3 Core
Ram: 6 GB DDR3
HDD: 100 GB
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%