سرور مجازی ارزان

مناسب کارهای سبک

سرور مجازی اقتصادی 2
 • Intel Core i7-4790k 1Core CPU
 • 2 GB DDR4 Ram
 • 30 GB SAS HDD
 • Unlimited BW
 • 1000 Mbps Port
 • 99.9% Uptime
سرور مجازی اقتصادی 3
 • Intel i7-4790k 2Core CPU
 • 3 GB DDR4 Ram
 • 40 GB SAS HDD
 • Unlimited BW
 • 1000 Mbps Port
 • 99.9% Uptime
سرور مجازی اقتصادی 4
 • Intel i7-4790k 3Core CPU
 • 4 GB DDR4 Ram
 • 50 GB SAS HDD
 • Unlimited BW
 • 1000 Mbps Port
 • 99.9% Uptime
سرور مجازی اقتصادی 6
 • Intel Core i7-4790k 3Core CPU
 • 6 GB DDR4 Ram
 • 70 GB SAS HDD
 • Unlimited BW
 • 1000 Mbps Port
 • 99.9% Uptime
سرور مجازی اقتصادی 8
 • Intel i7-4790k 4Core CPU
 • 8 GB DDR4 Ram
 • 100 GB SAS HDD
 • Unlimited BW
 • 1000 Mbps Port
 • 99.9% Uptime