سرور مجازی نرمال - آلمان

سرعت و قیمت مناسب

سرور مجازی نرمال 1
CPU: Intel Core i7-4790k 1Core
Ram: 1 GB DDR4
HDD: 20 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی نرمال 2
CPU: Intel Core i7-4790k 1Core
Ram: 2 GB DDR4
HDD: 30 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی نرمال 3
CPU: Intel i7-4790k 2Core
Ram: 3 GB DDR4
HDD: 40 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی نرمال 4
CPU: Intel i7-4790k 3Core
Ram: 4 GB DDR4
HDD: 50 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی نرمال 6
CPU: Intel Core i7-4790k 3Core
Ram: 6 GB DDR4
HDD: 70 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی نرمال 8
CPU: Intel i7-4790k 4Core
Ram: 8 GB DDR4
HDD: 100 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%