سرور مجازی ارزان

مناسب کارهای سبک

سرور مجازی اقتصادی 3
CPU: Intel i7-4790k 2Core
Ram: 3 GB DDR4
HDD: 30 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی اقتصادی 4
CPU: Intel i7-4790k 3Core
Ram: 4 GB DDR4
HDD: 30 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی اقتصادی 6
CPU: Intel Core i7-4790k 3Core
Ram: 6 GB DDR4
HDD: 40 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی اقتصادی 8
CPU: Intel i7-4790k 4Core
Ram: 8 GB DDR4
HDD: 50 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%