میزبانی وب cPanel ایران

هاست 500 مگ ایران cPanel
فضا: 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ادان دامین: 1 عدد
سایر امکانات: نامحدود
هاست 1 گیگ ایران cPanel
فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
ادان دامین: 1 عدد
سایر امکانات: نامحدود
هاست 2 گیگ ایران cPanel
فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
ادان دامین: 2 عدد
سایر امکانات: نامحدود
هاست 3 گیگ ایران cPanel
فضا: 3 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
ادان دامین: 2 عدد
سایر امکانات: نامحدود
هاست 5 گیگ ایران cPanel
فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
ادان دامین: 3 عدد
سایر امکانات: نامحدود
هاست 10 گیگ ایران cPanel
فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
ادان دامین: 5 عدد
سایر امکانات: نامحدود