نمایندگی cPanel ایران

نمایندگی هاست cPanel 5 GB
فضا: 5 گیگابایت
نوع هارد: NVMe
پهنای باند: نامحدود
امکانات: نامحدود
تعداد دامین: نامحدود
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل: WHM/cPanel
نماینگی هاست cPanel 10 GB
فضا: 10 گیگابایت
نوع هارد: NVMe
پهنای باند: نامحدود
امکانات: نامحدود
تعداد دامین: نامحدود
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل: WHM/cPanel
نماینگی هاست cPanel 15 GB
فضا: 15 گیگابایت
نوع هارد: NVMe
پهنای باند: نامحدود
امکانات: نامحدود
تعداد دامین: نامحدود
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل: WHM/cPanel
نماینگی هاست cPanel 20 GB
فضا: 20 گیگابایت
نوع هارد: NVMe
پهنای باند: نامحدود
امکانات: نامحدود
تعداد دامین: نامحدود
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل: WHM/cPanel
نماینگی هاست cPanel 30 GB
فضا: 30 گیگابایت
نوع هارد: NVMe
پهنای باند: نامحدود
امکانات: نامحدود
تعداد دامین: نامحدود
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل: WHM/cPanel
نماینگی هاست cPanel 50 GB
فضا: 50 گیگابایت
نوع هارد: NVMe
پهنای باند: نامحدود
امکانات: نامحدود
تعداد دامین: نامحدود
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل: WHM/cPanel