سرور مجازی ایران - SAS

سرور مجازی ایران SAS 1
CPU:Xeon E5 620 2Core
Ram: 1 GB DDR3
HDD: 20 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SAS 2
CPU:Xeon E5 620 3core
Ram: 2 GB DDR3
HDD: 60 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SAS 4
CPU:Xeon E5 620 3Core
Ram: 4 GB DDR3
HDD: 80 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SAS 6
CPU:Xeon E5 620 4Core
Ram: 6 GB DDR3
HDD: 100 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%