سرور مجازی پرسرعت ایران SAS - Raid10

استفاده از سرور جهت پروکسی-وی پی ان و... خلاف قوانین بوده در صورت مشاهده به مراجع ذی صلاح ارجاع خواهد شد.

سرور مجازی ایران SAS 1
CPU:Xeon E5 2650v2 1Core
Ram: 1 GB DDR3
HDD: 20 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SAS 2
CPU:Xeon E5 2650v2 2core
Ram: 2 GB DDR3
HDD: 30 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SAS 3
CPU:Xeon E5 2650v2 2core
Ram: 3 GB DDR3
HDD: 35 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SAS 4
CPU:Xeon E5 2650v2 3Core
Ram: 4 GB DDR3
HDD: 40 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SAS 6
CPU:Xeon E5 2650v2 4Core
Ram: 6 GB DDR3
HDD: 60 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SAS 8
CPU:Xeon E5 2650v2 4Core
Ram: 8 GB DDR3
HDD: 70 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SAS 10
CPU:Xeon E5 2650v2 5Core
Ram: 10 GB DDR3
HDD: 100 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SAS 12
CPU:Xeon E5 2650v2 6Core
Ram: 12 GB DDR3
HDD: 120 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SAS 16
CPU:Xeon E5 2650v2 7Core
Ram: 16 GB DDR3
HDD: 150 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SAS 24
CPU:Xeon E5 2650v2 10Core
Ram: 24 GB DDR3
HDD: 200 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin