سرور مجازی پرسرعت ایران با هارد پرسرعت SSD NVMe

استفاده از سرور جهت پروکسی-وی پی ان و... خلاف قوانین بوده در صورت مشاهده به مراجع ذی صلاح ارجاع خواهد شد.

سرور مجازی ایران SSD 2
CPU:Xeon E5 2650v2 3core
Ram: 2 GB DDR3
HDD: 20 GB SSD NVMe
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SSD 3
CPU:Xeon E5 2650v2 3Core
Ram: 3 GB DDR3
HDD: 25 GB SSD NVMe
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SSD 4
CPU:Xeon E5 2650v2 4Core
Ram: 4 GB DDR3
HDD: 30 GB SSD NVMe
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SSD 6
CPU:Xeon E5 2650v2 5Core
Ram: 6 GB DDR3
HDD: 40 GB SSD NVMe
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SSD 8
CPU:Xeon E5 2650v2 5Core
Ram: 8 GB DDR3
HDD: 60 GB SSD NVMe
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SSD 10
CPU:Xeon E5 2650v2 6Core
Ram: 10 GB DDR3
HDD: 70 GB SSD NVMe
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SSD 12
CPU:Xeon E5 2650v2 7Core
Ram: 12 GB DDR3
HDD: 80 GB SSD NVMe
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SSD 16
CPU:Xeon E5 2650v2 8Core
Ram: 16 GB DDR3
HDD: 100 GB SSD NVMe
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SSD 24
CPU:Xeon E5 2650v2 10Core
Ram: 24 GB DDR3
HDD: 150 GB SSD NVMe
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SSD 32
CPU:Xeon E5 2650v2 12Core
Ram: 32 GB DDR3
HDD: 200 GB SSD NVMe
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin