سرور مجازی با منابع اختصاصی مناسب انواع ترید

سرعت بالا - آپتایم بالا - منابع اختصاصی رزرو شده - پینگ پایین

سرور مجازی با منابع اختصاصی تریدر 3
 • 2 Core of Intel i7 9700k CPU
 • 3 GB DDR4 ECC Ram
 • 25GB NVMe HDD
 • 1000 MB Port
 • Unlimited BW
 • 99.9% Uptime
 • Windows 2019 OS
سرور مجازی با منابع اختصاصی تریدر 4
 • 3 Core of Intel i7 9700k CPU
 • 4 GB DDR4 ECC Ram
 • 25GB NVMe HDD
 • 1000 MB Port
 • Unlimited BW
 • 99.9% Uptime
 • Windows 2019 OS
سرور مجازی با منابع اختصاصی تریدر 6
 • 4 Core of Intel i7 9700k CPU
 • 6 GB DDR4 ECC Ram
 • 25GB NVMe HDD
 • 1000 MB Port
 • Unlimited BW
 • 99.9% Uptime
 • Windows 2019 OS
سرور مجازی با منابع اختصاصی تریدر 8
 • 5 Core of Intel i7 9700k CPU
 • 8 GB DDR4 ECC Ram
 • 30GB NVMe HDD
 • 1000 MB Port
 • Unlimited BW
 • 99.9% Uptime
 • Windows 2019 OS