سرور مجازی با منابع اختصاصی مناسب انواع ترید

سرعت بالا - آپتایم بالا - منابع اختصاصی رزرو شده - پینگ پایین

سرور مجازی با منابع اختصاصی تریدر 3
CPU: 2 Core of Intel i7 9700k
Ram: 3 GB DDR4 ECC
HDD: 25GB NVMe
Port: 1000 MB
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
OS: Windows 2019
سرور مجازی با منابع اختصاصی تریدر 4
CPU: 3 Core of Intel i7 9700k
Ram: 4 GB DDR4 ECC
HDD: 25GB NVMe
Port: 1000 MB
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
OS: Windows 2019
سرور مجازی با منابع اختصاصی تریدر 6
CPU: 4 Core of Intel i7 9700k
Ram: 6 GB DDR4 ECC
HDD: 25GB NVMe
Port: 1000 MB
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
OS: Windows 2019
سرور مجازی با منابع اختصاصی تریدر 8
CPU: 5 Core of Intel i7 9700k
Ram: 8 GB DDR4 ECC
HDD: 30GB NVMe
Port: 1000 MB
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
OS: Windows 2019