سرور مجازی پرسرعت - آلمان

سرور مجازی پرسرعت با منابع اختصاصی رزرو شده و سرعت چشمگیر

سرور مجازی پرسرعت 2
CPU:2 Core of E5 1650V2
Ram: 2 GB DDR4 ECC
HDD: 20GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 4
CPU:3 Core of E5 1650V2
Ram: 4 GB DDR4 ECC
HDD: 25GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 6
CPU:4 Core of E5 1650V2
Ram: 6 GB DDR4 ECC
HDD: 30GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 8
CPU: 4 Core of E5 1650V2
Ram: 8 GB DDR4 ECC
HDD: 35GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 10
CPU: 5 Core of E5 1650V2
Ram: 10 GB DDR4 ECC
HDD: 40GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 12
CPU: 6 Core of E5 1650V2
Ram: 12 GB DDR4 ECC
HDD: 45GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 16
CPU: 7 Core of E5 1650V2
Ram: 16 GB DDR4 ECC
HDD: 60GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 24
CPU: 8 Core of E5 1650V2
Ram: 24 GB DDR4 ECC
HDD: 80GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%