سرور VDS با مجازی ساز KVM (virtualizor)

سرور اختصاصی مجازی پرسرعت با منابع رزرو شده و سرعت چشمگیر

سرور پرسرعت VDS 2
CPU:2 Core of E5 1650V2
Ram: 2 GB DDR4 ECC
HDD: 20GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور پرسرعت VDS 3
CPU:2 Core of E5 1650V2
Ram: 3 GB DDR4 ECC
HDD: 25GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور پرسرعت VDS 4
CPU:3 Core of E5 1650V2
Ram: 4 GB DDR4 ECC
HDD: 25GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور پرسرعت VDS 6
CPU:4 Core of E5 1650V2
Ram: 6 GB DDR4 ECC
HDD: 30GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور پرسرعت VDS 8
CPU: 4 Core of E5 1650V2
Ram: 8 GB DDR4 ECC
HDD: 35GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور پرسرعت VDS 10
CPU: 5 Core of E5 1650V2
Ram: 10 GB DDR4 ECC
HDD: 40GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور پرسرعت VDS 12
CPU: 5 Core of E5 1650V2
Ram: 12 GB DDR4 ECC
HDD: 45GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور پرسرعت VDS 16
CPU: 6 Core of E5 1650V2
Ram: 16 GB DDR4 ECC
HDD: 60GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%