سرور مجازی پرسرعت - آلمان

سرور مجازی پرسرعت با منابع اختصاصی رزرو شده و سرعت چشمگیر

سرور مجازی پرسرعت 2


CPU:2 Core of 4790k or E5 1650V2
Ram: 2 GB DDR4 ECC
HDD: 15GB NVMe + 30GB SAS or 18GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 4


CPU:3 Core of 4790k or E5 1650V2
Ram: 4 GB DDR4 ECC
HDD: 18GB NVMe + 50GB SAS or 20GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 6


CPU:4 Core of 4790k or E5 1650V2
Ram: 6 GB DDR4 ECC
HDD: 20GB NVMe + 80GB SAS or 30GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 8


CPU: 4 Core of 4790k or E5 1650V2
Ram: 8 GB DDR4 ECC
HDD: 20GB NVMe + 100GB SAS or 35GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 10


CPU: 5 Core of 4790k or E5 1650V2
Ram: 10 GB DDR4 ECC
HDD: 20GB NVMe + 150GB SAS or 40GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 12
CPU: 6 Core of 4790k or E5 1650V2
Ram: 12 GB DDR4 ECC
HDD: 25GB NVMe + 200GB SAS or 45GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 16
CPU: 7 Core of 4790k or E5 1650V2
Ram: 30 GB DDR4 ECC
HDD: 30GB NVMe + 250GB SAS or 60GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%
سرور مجازی پرسرعت 24
CPU: 8 Core of 4790k or E5 1650V2
Ram: 24 GB DDR4 ECC
HDD: 30GB NVMe + 300GB SAS or 70GB NVMe
BW: Unlimited
Uptime: 99.9%